شناسایی ریسکهای ساختاری در شرکتهای هلدینگ - دانلود رایگاندانلود رایگان تغییرات سررریع در جهان امروز در ابعاد مختلم محیهی آن چون سرریاسرری، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژی باعث شررده که سازمان های پیشرو در صحنه رقابت در صنایع

دانلود رایگان
شناسایی ریسکهای ساختاری در شرکتهای هلدینگ سرمایهگذاری(تعداد صفحات:14)چکیده:
با توجه به فعالیت شررکتهای هلدینگ سررمایهگذاری در محیط پیچیده ی کنونی، نیاز به شرناسرایی خهرهای پی روی این شرکتها از عوامل مهم کامیابی و موفقیت این شرکتهاست. که در این مسیر توجه به مقولۀ ریسک، از اهمیت ویژهای برخوردار است. شناسایی ریسک یکی از اولین مراحل مدیریت ریسک بوده و باتوجه به وجود ریسکهای فروان و نیز لزوم صرف بهینه منابع در ف ضای صنعت و تجارت، شنا سایی ری سکها دارای اهمیت زیادی میبا شد، ری سکها انواع مختلفی دارند مانند ریسکهای ساختاری، عملیاتی، مدیریتی، رفتاری و مالی. از آنجا که ریسکهای ساختاری یکی از تاثیرگذارترین ریسکها برای شرکتهای هلدینگ میباشد لذا هدف اصلی این پژوه شناسایی ریسکهای ساختاری در شرکتهای هلدینگ سرمایهگذاری اسرررت.این تحقیق بر اسررراد هدف، از نوع بنیادی و از لحار گردآوری اطلاعات از نوع توصررریفی اسرررت و از ابزارهای مهالعه کتابخانهای، وب کاوی، دادههای ثانویه، مصاحبههای کیفی نیمهساختار یافته و پرس نامه ساختاریافته در قالب روشهای کیفی بهرهگیری شررده اسررت. جامعه آماری، خبرگان مدیریت هلدیگ و روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی می باشررد. در نتیجۀ این تحقیق، ری سکهای ساختاری متعددی در شرکتهای هلدینگ شنا سایی شد که شامل سه د ستۀ کلی و چهارده زیر د سته میباشد: ریسکهای ناهمگونی، ریسکهای سلسلهمراتب و ریسکهای انت صاب، که هرکدام از این دستهها شامل ریسکهای متفاوتی میباشد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دیتا ارگ 2016سازشمشال

پروژه آبرســـــانـی شـــــــهری

پکیج اطلاعات و نقشه های تکمیلی خودرو مگان

آموزش دریافت شارژ رایگان

جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه

نرم افزار ساخت شماره مجازی رایگان

بررسي استفاده از الكتروكواگوليشن (انعقاد

پایان نامه و پروژه بررسی رابطه بین استفاده از

پاورپوینت آئین مکاتبات اداری

TVideoGrabber v10.2.2.1 for DX10 Seattle Full Source With Crack

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پیمانکاری شبکه توزیع

آموزش فعالسازي چشم سوم(روشن بيني)

اطلاعات MVM پکیج کامل کاربردی

گزارش کار آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

تاثیر تکرار داده ها بر عملکرد زمانبندی وظایف در

جزوه تعمير و نصب و نگهداري ماشين ابزار

مقاله باعنوان پروفایل پروژکتور

کتاب تحلیل برق سمند و سمند LX

دانلود کتاب رمزیاب

دانلود مجموعه مقاله و فایل آموزشی : سیستم های