مقاله بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرات سیلویی در منظقه ورامین

دانلود رایگان
مقاله بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرات سیلویی در منظقه ورامینچکیده:
به منظور مشاهده تأثیر تراکم و آرایش کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سیلویی (سینگل کراس ۶۴۷) آزمایش مزرعه ای بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در تابستان سال ۱۳۸۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین به اجرا در آمده این آزمایش در ۳ تکرار و در دو سطح A وB (A: آرایش کشت تک ردیفه و دو ردیفه و B: در ۴ سطح تراکم ۸۰ ،۹۵، ۱۱۰ و ۱۲۵ هزار بوته در هکتار ) انجام شد.
باتوجه به جدولهای تجزیه واریانس . افزایش تراکم از ۸۰ هزار بوته در هکتار تا ۱۲۵ هزار بوته در هکتار و تغییر آرایش کشت از تک ردیفه به دو ردیفه در مورد آزمایش بدین گونه می باشد که (وزن ساقه تازه ، وزن بلال تازه ، درصد پروتئین و عملکرد کیلو گرم در هکتار ) اختلاف معنی داری در سطح ۱% دیه می شود. و در بقیه جداول هر چند اختلاف معنی دار نیست اما تفاوتهای مشاهده می شود.
باز با برسی جداول تجزیه واریانس در می یابیم که تراکم در کشت دو ردیفه در صفات مورد آزمایش صفات ( ارتفاع گیاه ، وزن ساقه تازه ، وزن بلال تازه ، قطر ساقه هر بوته ، و عملکرد کیلو گرم در هکتار) اختلاف معنی دار در سطح ۱% نشان می دهد و فقط در دو صفت مورد آزمایش ( تعداد بلال در هر بوته و تعداد برگ در هر بوته ) اختلا ف معنی داری نشان نمی دهد . چون یک پدیده ژنتیکی می باشد و با تغییر هر نوع تراکم و آرایش کشتی ثابت می ماند. با بهتر شدن شرایط که از نظر تراکم یا آرایش کشت فاصلۀ میان گره ها بیشتر شده. طول بوته افزایش می یابد و در اندام زایشی تغییری رخ نمی دهد با برسی اثر متقابل آنها در می یابیم که در دو صفات مورد آزمایش ( درصد پروتئین و عملکرد پروتئین در هکتار اختلاف معنی دار است ( در سطح ۱%) و در بقیه صفات اختلاف معنی دار نیست ولی بین تیمارها اختلافی دیده می شود که در تراکم های بالا تا ۱۲۵ هزار بوته در هکتار در کشت دو ردیفه عملکرد بالاتر است با توجه به نتیجه های که بدست آمد بطور کلی می توان اظهار داشت که با کاهش فاصله بین ردیف ها و استفاده از آرایش کاشت دو ردیفه رقابت بین بوته ها در روی ردیف کاهش یافته و در نتیجه دستیابی به عملکردهایی بالا از طریق افزایش تراکم تا حد ۱۲۵ هزار بوته در هکتار امکان پذیر خواهد بود.
مقدمه:
با آغاز هزاره سوم میلادی جمعیت جهان از مرز ۶ میلیارد نفر گذشته است. چنانچه رشد جمعیت ۷/۱% در نظر گرفته شود جمعیت جهان در سال ۲۰۱۵ به مرز ۸ میلیارد نفر و در نیمه قرن آینده به ۱۱ میلیارد نفر خواهد رسید (پرستار ۱۳۷۶) از این رو در قرن ۲۱ رقابت برای تامین غذا بیشتر از موارد دیگر به چشم می خورد.
میزان غذای مورد نیاز در دو دهۀ آینده به اندازۀ تمام غذای تولید شده در ۱۰۰۰ سال گذشته است در نتیجه کمبود غذا ، قحطی و گرسنگی، بیش از ۷۰ میلیون نفر را تهدید می کند و بالغ بر ۳ میلیارد نفر نیز دچار سوء تغذیه خواهند بود.(۱۹۹۳،FAO).
در این راستا با توجه به اهمیت محصولات اساسی گروه غلات ( مانند گندم ، برنج ، ذرت و جو ) که به طور مستقیم و غیر مستقیم عمده ترین بخش مواد غذایی جهان را تشکیل میدهند ، برنامه ریزی لازم در جهت افزایش تولید این محصولات ، غیر قابل اجتناب است . از سوی دیگر به منظور دستیابی به اهداف والایی چون استقلال و عدالت اجتماعی در برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تأمین امنیت غذایی و خودکفایی بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و بر محوریت این بخش تأکید شده است ( امیدی،۱۳۷۸).
پس از گندم و برنج ، ذرت مهمترین محصول زراعی است و مورد توجه خاص بوده چرا که موارد استفاده زیادی برای انسان ، دام ، صنعت ، داروسازی ، صنایع غذایی و … دارد.
ذرت نیرومندترین گیاه زراعی در جذب و ذخیره سازی انرژی آزاد موجود در زمین است . به همین دلیل به ذرت لقب سلطان غلات داده شده است. عملکرد بالا ، تنوع موارد مصرف، تنوع ارقام و هیبریدهای موجود ، خواص مختلف زراعی مطلوب و بهره برداری اقتصادی خوب و سازگاری بالای ذرت با شرایط مختلف آب و هوایی باعث شده سالیانه قسمت اعظمی از اراضی دنیا به کشت این گیاه ارزشمند اختصاص یابد (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۷۶) . سطح زیر کشت و همچنین مصرف ذرت طی سالهای اخیر در اغلب کشورهای جهان بسرعت افزایش یافته و این نسبت از سال ۱۹۸۴ به بعد رشد زیاد تری داشته و در حال حاضر سطح زیر کشت آن بعد از گندم و برنج در مقام سوم می باشد(صلاحی مقدم و رحیمیان مشهدی ،۱۳۷۳).
براساس آمار سازمان خوارو بار کشاورزی (FAO) سطح زیر کشت جهانی ذرت در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۳۰ میلیون هکتار متوسط عملکرد جهانی آن حدود ۸/۷ تن در هکتار و کل تولید آن ۵۸۱ میلیون تن بوده است (آقا علیخانی ، ۱۳۸۰).
با توجه به محدودیتهای منابع آب و خاک ، توسعه سطح زیر کشت ذرت در ایران با مشکلات فراوانی روبرو است . بنابراین بهترین راه قابل قبول برای دستیابی به خود کفایی در تولید ذرت و متعاقب آن نیل به خود کفایی اقتصادی افزایش عملکرد در واحد سطح می باشد، از این رو شناخت عوامل مؤثر افزایش عملکرد، لازم و ضروری به نظر می رسد ( دارخال ،۱۳۷۴ ) .
سیستم های کشاورزی رایج در کنار تولید عملکردهای بالا ، معضلات اقتصادی خاصی ایجاد می کنند. دستیابی به چنین عملکردهایی مستلزم صرف انرژی زیاد و افزایش نهاده ها در سیستم می باشد . این سیستم همچنین مشکلات اکولوژیکی خاصی نظیر کاهش تنوع اکولوژیکی و فرسایش خاک و آلودگی خاک و آب به دنبال خواهد داشت. پذیرش سیستمهای تلفیقی در تولید محصولات کشاورزی با کاهش نهاده هایی از قبیل کود ، آفت کش ها و عملیات زراعی همراه است که می تواند مشکلات اقتصادی و اکولوژیکی مزبور را کاهش دهد . به کارگیری چنین سیستمهایی نیازمند شناخت اثرات متقابل طبیعی بین ۴ عامل ( کود، آفت کش ، عملیات زراعی و تناوب ) می باشد و علاوه بر این باید چگونگی تاثیر این تاثیرات متقابل بر عملکرد گیاهان زراعی و بازده انرژی در سیستم کشاورزی را مد نظر داشت. مواردی که به عنوان جایگزین های انرژی های ورودی به سیستم می توان در نظر گرفت عبارتند از :
  • تناوب کشت با لگوم
  • استفاده از موارد آلی در کنار بقایای دامی و گیاهی و مدیریت تلفیقی آفات
  • پیشگشری آفات و بیماری ها
  • کنترل بیولوژیکی و زراعی آفت
  • استفاده از مالچ گیاهی و کنترل مکانیکی علفهای هرز
  • به کارگیری روشهای شخم حفاظتی ( ادوارد ۱۹۸۷ ، ادوارد و همکاران ۱۹۸۹).
فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرات سیلویی در منظقه ورامین:
فصل اول
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تاریخچه و خاستگاه ذرت
۱-۳- اهمیت و موارد مصرف ذرت
الف) تغذیه انسان
ب) تغذیه دام وطیور
ج) مصارف صنعتی
۱-۴- سطح زیر کشت و میزان تولید ذرت در جهان و ایران
الف- میزان تولید ذرت در جهان و ایران
۱-۵- علل توسعه کشت ذرت
۱-۶- ترکیبات شیمیایی دانه ذرت
۱-۷- خصوصیات گیاه شناسی ذرت
۱-۱-۷ ریشه
۲-۱-۷- ساقه
۳-۱-۷ – پنجه
۴-۱-۷- برگ
۵-۱-۷- گل آذین
۱-۸- طبقه بندی ذرت
۱-۹- اکولوژی ذرت
۱-۱-۹- دمای خاک
۲-۱-۹ – نور
۳-۱-۹-رطوبت
۴-۱-۹ خاک
۵-۱-۹ حساسیت به سرما در ذرت
۱-۱۰- تراکم و مقدار بذر مصرفی
۱-۱۱- فیزیولوژی ذرت
۱-۱۲- فتوسنتز
۱-۱۳- مراحل رشد و نمو ذرت (فنولوژی ذرت)
۱-۱-۱۳- رشد رویشی
-دوره رشد رویشی اولیه
-دوره رشد رویشی فعال
۲-۱-۱۳- رشد زایشی
۱ -۱۴- مواد غذایی مورد نیاز ذرت
۱-۱-۱۴- نیتروژن
۲-۱-۱۴ – فسفر
۳-۱-۱۴- پتاسیم
۴-۱-۱۴- گوگرد
۵-۱-۱۴- روی
۶-۱-۱۴ – آهن
۷- ۱- ۱۴ – منگنز
۸-۱-۱۴ – مس
۹-۱-۱۴-بر
۱۰-۱-۱۴- مصرف کودهای آلی در ذرت
فصل دوم بررسی منابع
۲-۱- تراکم
۱-۲-۱- اثر تراکم بر عملکرد
۲-۲-۱- اثر تراکم بر عملکرد اقتصادی
۱-۲-۲-۱- اثر تراکم بر عملکرد بیولوژیک
۲-۲-۲-۱- اثر تراکم بر روی ارتفاع بوته، قطر ساقه و جایگاه بلال
۳-۲-۲-۱- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص سطح برگ و جذب نور
۴-۲-۲-۱- اثر تراکم بر شاخص برداشت
۲-۲- آرایش و الگوی کاشت
۱-۲-۲- اثر آرایش کاشت بر جذب نور
۲-۲-۲- اثر آرایش کاشت برعملکرد
۳-۲-۲- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک رشد
۴-۲-۲- اثر تراکم و آرایش کشت بر عملکرد
۵-۲-۲- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص برداشت
فصل سوم مواد و روشها
۳-۱- موقعیت جغرافیایی محل مورد آزمایش
۳-۲-شرایط آب و هوایی محل آزمایش
۳-۳-مشخصات خاک محل اجرای آزمایش
۳-۴-مشخصات ماده آزمایشی
۳-۵-طرح آماری
۳-۶-نقشه طرح
۳-۷-مراحل اجرای آزمایش
۱-۳-۷-عملیات کاشت
۲-۳-۷-عملیات داشت
۳-۳-۷-برداشت
۳-۸- صفات مورد ارزیابی
۱-۳-۸- صفات مورفولوژیکی ذرت
۱-۱-۳-۸- ارتفاع بوته
۲-۱-۳-۸- تعداد برگ
۳-۱-۳-۸- وزن خشک برگ
۴-۱-۳-۸- وزن تر برگ
۵-۱-۳-۸- تعداد بلال
۶-۱-۳-۸- طول بلال
۷-۱-۳-۸- قطر نهایی ساقه
۸-۱-۳-۸- وزن تر ساقه
۹-۱-۳-۸- وزن بلال تازه
۱۰-۱-۳-۸- عملکرد
۲-۳-۸- صفت کیفی
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۸۷۲ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۱۶ صفحه
قیمت : 2000 تومان


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مقاله بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرات سیلویی در منظقه ورامین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سومین همایش ملی گیاهان دارویی

اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی ایرانسومین ...

اعضاي هيأت علمي: احمد غلامی

سلام آقای دکتر در مقاله تاثیر ماکوریزا .....بر رشد ذرت در بخش مواد و روشها عنوان داشتید.

اعضاي هيأت علمي: حمید عباس دخت

عباس دخت، حمید، " Abbasdokht, H. and M. Meschi Bahoush. 2009. The study of Biofertilizer (Thiobacillus thiooxidans) on yield and yield components of ...

نقدی بر PRP در ایران !!! | دکتر احمد قنبری

آیا prp همان غول چراغ جادو است ؟ از میان خیل تکنولوژی و روش های زیبایی که روزانه از رسانه های ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find رو ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و

سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران در ...

جهان شگفت انگیز و زیبای کاکتوس ها

آلوئه واریگاتا. نام علمی : Aloe Variegata. خانواده : ASPHODELACEAE. این گیاه بومی آفریقای جنوبی و نامیبیا ...

zistshenasan

غالبیت کامل غالب و مغلوب بودن الل‌ها ، فراوانی آنها را مستقیما تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

pdf - کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی …

قرن بیست و یکم، قرن جنگ بر سر آب نام گرفته است. در قسمتهای مختلف دنیا، به خصوص در کشورهای در ...

pdf - کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی

در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک

تولید بذر - مهندسی کشاورزی - زراعت

تولید بذر SEEd Production تاریخچه: تولید دانه ، بنیاد کشاورزی اولیه و تمدنهای بعدی را تشکیل داد.زمانی که بشر کشت ...

زراعت و اصلاح نباتات - مقالات موجود

Agriculture Means Life زراعت یعنی زندگی وبلاگ دانشجویان زراعت و اصلاح نباتات با هدف کمک به ارتقای سطح علمی و ایجاد ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find رو انتخاب کرده.با این ...

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه …

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد ... فارسی. رقیه طعنه گنبدی, مجتبی آهنی آذری, سعید ...

Biodiesel بیو دیزل چیست؟ و چگونه کار می کند؟ (سوخت …

Mar 03, 2012 · [بایگانی] Biodiesel بیو دیزل چیست؟ و چگونه کار می کند؟ (سوخت دوستدار طبیعت) سوخت سبز مطالب آزاد مرتبط با خودرو ...

ورمی کمپوست | خرید، فروش کرم و کود

ورمی کمپوست | خرید، فروش کرم و کود - ورمی کمپوست |مشاوره تولید کود الی | چای کمپوست | کرم خاکی | طرح توجیهی ورمی

robabnaz32 - خلیج فارس.کیش. …

در ضلع جنوبی روستای وشته واقع د ارتفاعات جنوبی دره طالقان، بنای برجی شکلی قرار دارد به نام پیر نمیر و یا پیر ...

سوالات در زمینه باغبانی [آرشيو] - Page 4 - P30World …

Oct 06, 2014 · با سلام و عرض احترام خدمت دوستان گرامی من راستش در باغچه خونم چند عدد بوته و درخت دارم. سه نمونه گل رز، یک ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تلفن: 66890689-021. فکس: 66890673-021. آذربایجان: 00994504824921. ترکیه: 00905392723876. تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت ...

صدای مردم: مجله اینترنتی اسرارنامه

رویدادهایی که برای ما و شما مساله هستند. طبیعتا بیشتر از سبزوار و هر آنچه به اقشار مختلف این دیار مربوط می ...

صدای مردم: مجله اینترنتی اسرارنامه

رویدادهایی که برای ما و شما مساله هستند. طبیعتا بیشتر از سبزوار و هر آنچه به اقشار مختلف این ...

نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی پاسخنامه

رشته های علوم انسانی چکیده 250 کلمه ای

پاورپوینت اخلاق معیشت ( آیین زندگی)

دانلود پاورپوینت سمینار کنترل توان راکتیو در

دانلود پروژه تحلیل فضای شهری تئاتر شهر

دیتا ارگ 2016سازشمشال

کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت موضوع (TAT)

دستگاه کلامشل

پروژه آبرســـــانـی شـــــــهری

پاور پوینت آموزشی رسم فنی و پرسپکتیو

تماس بدون افتادن شماره {تضمینی و 100%عملی}

پاورپوینت مدارات الکتریکی 206

پکیج اطلاعات و نقشه های تکمیلی خودرو مگان

تراکت سیاه سفید (ریسو )پوشاک مردانه لایه باز

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی -روانشناسی

بررسی تاثیر ارتباط والدین با مدرسه بر پیشرفت

دانلود 4 مدل سه بعدی ماشین و موتور ( قابل اجرا در

ام فایل برازش منحنی به روش حداقل مربعات

فایل فلش فول فارسی سامسونگ SM-C5000 بدون مشکل حافظه

نرم افزار مدیریت کانال تلگرام (نسخه طلایی)

دانلود تاریخچه غذاهای دریایی در دنیا و ارائه